Sympozja - archiwum - Polsko - Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego

(+48) 126524248
(+48) 126524248
(+48) 126524248
Przejdź do treści
Sympozja
w latach poprzednich
Doroczne Sympozja PNTZP odbywają się już od ponad 30 lat...
Są one okazją do spotkań przedstawicieli coraz liczniejszych Partnerstw polsko-niemieckich oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy profesjonalistami w dziedzinie psychiatrii, neurologii, psychologii, socjologii itd. Tematy Sympozjów obok specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego gromadzą również filozofów, socjologów, historyków.
Towarzystwo poza wspieraniem profesjonalnej wymiany doświadczeń w zakresie psychiatrii, stawiało sobie za główny cel pracę nad pamięcią i przezwyciężaniem wzajemnych uprzedzeń pomiędzy naszymi narodami, poruszało treści historyczne, etyczne i polityczne oraz niejednokrotnie podejmowało trudne polsko-niemieckie tematy tabu. Podczas rozlicznych spotkań, seminariów i dorocznych sympozjów poddaje się otwartej dyskusji tematy tabu i wzajemne uprzedzenia, poznaje realia panujące w obu krajach. W organizowanych przez nas sympozjach uczestniczą politycy, historycy, etycy, socjologowie i lekarze. Co roku spotkania gromadzą  przeszło 200 uczestników z Polski i Niemiec.
XXXII Polsko - Niemieckie Sympozjum
Sympozjum pt. Życie w niepewnych czasach - od traumy do zdrowienia.
Bydgoszcz, w dniach od 28 do 30 września 2023 r.

Refleksje pokonferencyjne:

XXXI Polsko - Niemieckie Sympozjum
Sympozjum pt. Ryzyko wolności?!
Oldenburg, w dniach od 15 do 17 września 2022 r.

Refleksje pokonferencyjne:

XXX Polsko - Niemieckie Sympozjum
Jubileuszowe sympozjum XXX - lecia naszego Towarzystwa odbyło się w Warszawie w dniach 26 - 28 września 2019 r. Była to szczególna okazja dająca szansę zarówno na spojrzenie wstecz i podsumowanie tych trzydziestu lat, jak i na wybiegnięcie w przyszłość i sformułowanie wizji dalszej współpracy. Tematem była Psychiatria w czasach społecznej niepewności.
Z różnych powodów w cywilizacji Zachodu, także w Polsce i w Niemczech, pojawiło się poczucie społecznej niepewności. Składają się na to najprawdopodobniej zarówno czynniki o charakterze ekonomicznym, egzystencjalnym (zawieszenie, rozmycie pojęcia prawdy), politycznym, jak i te związane z charakterem języka, którym się komunikujemy. Zamierzeniem organizatorów była refleksja nad tymi zjawiskami z różnych perspektyw, a także próba znalezienia odpowiedzi na trudności, które niesie czas.
Stolica naszego kraju, w której bardzo serdecznie i gościnnie przyjęła nas profesor Maria Załuska, pozwoliła na kontakt ze światem polityki oraz przyjrzenie się zmianom w modelach organizacyjnych polskiej psychiatrii. One także stanowią część odpowiedzi na wyzwania, które niesie teraźniejszość.


Sympozjum otrzymało wsparcie finansowe Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej.
Das Symposium erhielt finanzielle Unterstützung der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit.

Parę słów o XXX Sympozjum
Sympozjum zostało zorganizowane przy współudziale Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ w Warszawie, Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o. oraz Szpitala Klinicznego im. Dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie.
Otwarcie 26.09.2019 r. odbyło się w dostojnej sali Warszawskiego Domu Technika NOT przy ulicy Czackiego.
Po słowach powitania wygłoszonych przez Przewodniczących PNTZP Łukasza Cichockiego i Ralfa Assfalga oraz prof. Marię Załuską głos zabrali honorowi goście: Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta oraz Roland Jopp – Kierownik Referatu ds. Polityki Społecznej Ambasady Republiki Federalnej Niemiec.
Po wystąpieniach oficjalnych miało miejsce doniosłe wydarzenie. Nasz przyjaciel Elmar Spancken, otrzymał z rąk Wicewojewody Mazowieckiego Artura Standowicza Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP – odznaczenie Prezydenta RP nadawane cudzoziemcom i obywatelom polskim stale zamieszkałym za granicą, którzy swą działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innym państwami i narodami.
Ważnym wydarzeniem tego wieczoru było wystąpienie Honorowych Przewodniczących PNTZ. Prof. Andrzej Cechnicki i dr Niels Poerksen podzielili się z uczestnikami swoimi refleksjami na temat 30 lat działalności Towarzystwa.
Wykład otwierający XXX Sympozjum PNTZP pt. „Język w czasach niepewności” wygłosiła prof. Katarzyna Kłosińska – językoznawca i wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, która niezwykle przekonywająco przedstawiła sposoby jakimi poprzez język można wpływać na świadomość i ludzkie przekonania.
Dzień otwarcia Sympozjum został znakomicie podsumowany przez młodych artystów koncertem muzyki poważnej, po czym uczestnicy mogli wziąć udział w wieczorze towarzyskim.
Obrady w dniach 27-28.09.2019 r. miały miejsce w Hotelu Gromada przy placu Powstańców Warszawy.
Pierwszą sesję w dniu 27.09.2019 r. poprowadzili Ewa Bartecka-Piłasiewicz i Patrick Debbelt. Wykłady, a następnie dyskusja plenarna toczyły się na niezwykle ważny temat - wpływu społecznej niepewności na dzieci i młodzież w Polsce i Niemczech. Wykład ze strony polskiej wygłosił dr Tomasz Rowiński z Warszawy, a ze strony niemieckiej prof. Renate Schepker z Ravensburga.
Druga sesja w tym dniu została poprowadzona przez Marię Waloszek-Brzozoń i Danielę Brandtner. Sesja była poświęcona refleksji nad wpływem społecznej niepewności na osoby dotknięte kryzysem psychicznym, ich rodziny i profesjonalistów. Wykład na ten temat wygłosił Piotr Markowski z Warszawy.
Po przerwie obiadowej odbyły się warsztaty. Ich uczestnicy pracowali w 6 grupach. Dyskutowano na następujące tematy:
1.     Trudności w pracy z pacjentem w leczeniu środowiskowym (prowadzący: prof. Maria Załuska, Anna Kossowska-Lubowicka, Hubertus Friederich).
2.     Bezpieczeństwo w opiece psychiatrycznej (prowadzący: Małgorzata Widera, Oliver Thedieck, Ralf Assfalg).
3.     Uzależnienia jako ucieczka od społecznej niepewności (prowadzący: Marcin Ziółkowski, Elżbieta Maludzińska-Janczarska, Thomas Feld).
4.     W jaki sposób poruszać tematy tabu (prowadzący: Paweł Smyk, Daniela Brandtner).
5.     Rozwiązywanie konfliktów w zawodowej codzienności (prowadzący: Ewa Niezgoda, Berndt Messnest).
6.     Systemy pomocowe w psychiatrii dzieci i młodzieży (prowadzący: Tomasz Rowiński, Renate Schepcker).
Tematem pierwszej sesji w dniu 28.09.2019 były doświadczenia z modelu regionalnego w Polsce i Niemczech. Sytuację związaną z wprowadzaniem programu pilotażowego w Centrach Zdrowia Psychicznego przedstawił Marek Balicki – pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, natomiast referat na temat niemieckich modeli regionalnych przedstawił Martin Heinze.
Po przerwie nadszedł czas na podsumowanie i swoistą refleksję nad tym co psychiatria może dać społeczeństwu w czasach niepewności. Tego zadania podjął się dr Łukasz Cichocki – Przewodniczący PNTZP.
Tę sesję, trzeci dzień i całe sympozjum zakończyła dyskusja plenarna, która jest szczególnie ceniona przez członków Towarzystwa i podnosi jakość naszych sympozjów.
To było kolejne ważne sympozjum Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego. Wyjątkowe nie tylko z powodu okrągłej rocznicy działalności Towarzystwa, lecz doniosłego i interesującego tematu będącego jego przedmiotem.
XXIX Polsko - Niemieckie Sympozjum
Sympozjum odbyło się w dniach 27 - 29 września 2018 r. w  Gütersloh, w Niemczech pt.: "Nie mamy już czasu. Psychiatria: czas i pieniądz". Celem Sympozjum było poruszenie kilku istotnych kwestii, m.in. świadomość upływu czasu, przemijania, konsekwencji, jakie to dla nas wszystkich niesie. Związane z czasem są różnorodne ograniczenia, wielość zadań, jakie niesie ze sobą życie. Stąd tytułowe "na to nie mamy czasu".
Na co warto mieć czas, jak sobie radzić z tym ograniczeniami, jak dobrze wykorzystywać swój czas? To były tematy rozmów i wymiany doświadczeń.
Kolejny temat, który był obecny w trakcie naszego Sympozjum to zagadnienia związane z psychogeriatrią, bardzo ważnym, a często zaniedbywanym obszarem psychiatrii. Jak znaleźć czas dla osób wieku podeszłym, jak zorganizować opiekę nad nimi. Ważną inspiracją w odpowiedzi na te pytania mogą być doświadczenia ośrodka w Gütersloh, który należy do wiodących centrów psychogeriatrii w Niemczech. Psychogeriatrii także w znaczeniu opieki środowiskowej.
XXVIII Polsko - Niemieckie Sympozjum
Sympozjum pt: "Codzienność w psychiatrii – dokąd chcemy zmierzać?“ odbyło się w Krakowie w dniach od 28 do 30 września 2017 r.
XXVIII Sympozjum Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego oraz XV Forum Psychiatrii Środowiskowej, Beneficjentów, Rodzin i Profesjonalistów wpisały się w obchody 100-lecia istnienia Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.
XXVII Polsko - Niemieckie Sympozjum
Berlin-Neukölln, 29 września - 1 października 2016 r.
Co nas łączy? Co nas dzieli? PNTZP w okresie przemian.
XXVI Polsko - Niemieckie Sympozjum
Gdańsk, 24 - 27 września 2015 r.
Odwaga solidarności  - wyzwania i szanse współczesnej psychiatrii.
XXV Polsko - Niemieckie Sympozjum
Zwiefalten 2014
Życie bez cierpienia?
XXIV Polsko - Niemieckie Sympozjum
Wrocław 2013
Psychiatria naszych marzeń. Przyszłość zaczyna się dzisiaj.
XXIII Polsko - Niemieckie Sympozjum
Bielefeld 2012
Czy są jeszcze zdrowi? Niebezpieczne trendy w psychiatrii w Niemczech i Polsce.
XXII Polsko - Niemieckie Sympozjum
Oświęcim 2011
Psychiatria potrzebuje zaufania.
XXI Polsko - Niemieckie Sympozjum
Paderborn 2010
Partnerstwo ponad granicami. Spotkanie - Dialog - Wytrwanie.
XX Polsko - Niemieckie Sympozjum
Lublin 2009
Wśród swoich... Potrzeby chorych psychicznie i odpowiedzialność lokalnej społeczności.
XIX Polsko - Niemieckie Sympozjum
Berlin 2008
Zestarzeć się i umrzeć u siebie - w Polsce i w Niemczech.
XVIII Polsko - Niemieckie Sympozjum
Opole 2007
Utrata i zdrowie psychiczne. Pozbawiony ojczyzny - uciekinier.
XVII Polsko - Niemieckie Sympozjum
Ravensburg 2006
Psychiatria a więź społeczna. Deregulacja ogranicza integrację.
XVI Polsko - Niemieckie Sympozjum
Łódź 2005
Los(y) ludzki(e) w krytycznych czasach. Pamięć-Kryzys-Rozwój.
XV Polsko - Niemieckie Sympozjum
Mönchengladbach 2004
Stare sąsiedztwo - nowe partnerstwo. Europejska integracja i zdrowie psychiczne.
XIV Polsko - Niemieckie Sympozjum
Suwałki 2003
Obcość i swojskość.
XIII Polsko - Niemieckie Sympozjum
Rendsburg 2002
Życie i praca / życie bez pracy.
XII Polsko - Niemieckie Sympozjum
Bydgoszcz 2001
Człowiek a rynek, postęp i zagrożenia. Dokąd zmierzasz, psychiatrio?
XI Polsko - Niemieckie Sympozjum
Münster 2000
Przekraczanie granic: psychiatria w dialogu.
X Polsko - Niemieckie Sympozjum
Kraków 1999
Wolność i odpowiedzialność. Podstawa psychiatrycznego działania.
IX Polsko - Niemieckie Sympozjum
Bedburg - Hau 1998
Odpowiedzialność gminy - marzenie czy rzeczywistość? Kto jest odpowiedzialny za chronicznie chorych psychicznie?
VIII Polsko - Niemieckie Sympozjum
Popowo 1997
Wartość i znaczenie pracy dla osób chorych psychicznie.
VII Polsko - Niemieckie Sympozjum
Riedstadt 1996
Od szpitala psychiatrycznego do oddziału przy szpitalu ogólnym - granice i możliwości.
VI Polsko - Niemieckie Sympozjum
Rybnik 1995
Od pacjenta do osoby. Perspektywy deinstytucjonalizacji.
V Polsko - Niemieckie Sympozjum
Wulkow 1994
Psychiatria w okresie przemian społecznych.
IV Polsko - Niemieckie Sympozjum
Bielsko-Biała 1993
Partnerstwa. Polsko-Niemieckie partnerstwa jako propozycja dla międzynarodowej współpracy w Europie.
III Polsko - Niemieckie Sympozjum
Bethel 1992
Psychiatria po Oświęcimiu.
II Polsko - Niemieckie Sympozjum
Gniezno 1991
Reforma w Psychiatrii. Konsekwencje przewidywanej reformy służby zdrowia dla psychiatrii w Polsce oraz doświadczenia reformy w Niemczech.
I Polsko - Niemieckie Sympozjum
Münster 1990
Twarz drugiego/Gesicht des Anderen.
Adres
Polsko - Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego
30-393 Kraków, ul. Babińskiego 29
Telefon
(+48) 126524248
Email
lukasz.kaczka@babinski.pl
Strona nie zawiera elementów badających aktywność użytkownika.    Klauzula informacyjna RODO.
Strona nie zawiera elementów badających aktywność użytkownika.    Klauzula informacyjna RODO.
Wróć do spisu treści