CELE - Polsko - Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego

(+48) 126524248
(+48) 126524248
(+48) 126524248
Przejdź do treści
NASZE CELE
Spotkanie i porozumienie między Polakami i Niemcami
Polsko - Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego postawiło sobie jako najważniejszy cel rozwój i umocnienie partnerskich stosunków na różnych płaszczyznach pomiędzy polską i niemiecką psychiatrią. Realizacja tego celu odbywa się m.in. poprzez liczne spotkania, seminaria, sympozja, podczas których otwarcie poddaje się dyskusji tematy tabu oraz poznaje codzienność w obu krajach.

Wspólny rozwój psychiatrii szanującej ludzką godność
Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego ze względu na swoje historyczne korzenie reflektowania nadużyć w psychiatrii w okresie narodowego socjalizmu, kiedy psychiatria dysponowała władzą i przyczyniła się do masowych mordów pacjentów, postrzega jako swój obowiązek rozwój psychiatrii zorientowanej na osobę ludzką, szacunek dla godności, woli i indywidualności każdego człowieka.
Dlatego też tematy etyczne są stałym punktem dyskusji nie tylko na sympozjach, ale również coraz częściej z pacjentami w obu krajach.
Realizacji tych celów ma również służyć wymiana partnerska pomiędzy osobami doświadczonymi chorobą psychiczną, ich rodzinami i specjalistami.
Poza wspieraniem psychiatrii środowiskowej koncentrującej się na indywidualnej opiece nad pacjentem. Towarzystwo wspomaga rozwój różnych struktur pomocy i wsparcia osób chorych psychicznie, ich naukowe wykorzystanie oraz refleksję nad społecznymi i kulturowymi zależnościami psychiatrycznego myślenia i działania oraz ich aspekty etyczne.

Rozwój kontaktów i współpracy przy uwzględnieniu wysokich grup zawodowych oraz włączenie w ten proces pacjentów i ich rodzin.
Towarzystwo zaangażowane jest w umożliwienie wymiany wszystkich grup zawodowych, również pacjentów i ich rodzin tak, aby mogli korzystać z doświadczeń  rozwoju psychiatrii w obu krajach.
Profil zawodowy oraz obowiązki wypełniane przez różne grupy zawodowe, często odmienne w obu krajach stwarzają okazję do dyskusji o poczuciu zawodowej tożsamości, możliwościach współpracy w zespole.
Jedną z najważniejszych grup, które „niosą na swoich barkach" największą część pracy, są pielęgniarki i pielęgniarze, których wymiana zorientowana jest na praktyczne zajęcia i psychiatryczną codzienność.

Nawiązywanie kontaktów i współpracy oraz zawieranie partnerstw między instytucjami
Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego jest jednym z największych towarzystw w  Europie, które posiadają dwustronne partnerstwa między psychiatrycznymi szpitalami i instytucjami. To umożliwia intensywną wymianę i współpracę pomiędzy pracownikami oraz inicjację projektów mających na celu poprawę sytuacji w szpitalach i ośrodkach psychiatrycznych.
Rozwój propozycji przekraczającej oficjalne granice państwa ma charakter modelowy dla rozwoju psychiatrii europejskiej, a wspólna praca i dyskusje w partnerstwach powinny być punktem odniesienia dla przyszłej  psychiatrycznej współpracy w Europie.
Jak działa Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego?
Towarzystwo organizuje sympozja i konferencje odbywające się naprzemiennie w Polsce i w Niemczech, programy wymiany i wyjazdy studyjne dla pracowników psychiatrii oraz spotkania pacjentów i ich rodzin. Szczególną rolę odgrywają partnerstwa pomiędzy instytucjami, które służą zacieśnieniu osobistych kontaktów, wzajemnej pomocy i wsparciu, realizacji wspólnych projektów reform i wspólnemu kształceniu. Dodatkowo Towarzystwo daje inspiracje do społeczno - politycznych reform mających na celu poprawę opieki nad osobami chorymi psychicznie w obu krajach oraz współdoradza w przedsięwzięciach naukowych.
W tym celu Towarzystwo powołało komisję pracy, nauki i kształcenia oraz polsko-niemiecką komisję ekspertów ds. reformy opieki psychiatrycznej. Dla realizacji swoich statutowych celów Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego wydaje czasopisma "Dialog" i "Dialog. Aktualności", które ukazują się w języku polskim i niemieckim.
Jak Towarzystwo powstało?
Istnieje  wiele powiązań historycznych pomiędzy polską i niemiecką psychiatrią. Do najokrutniejszych wydarzeń należy niemiecka kampania zagłady przeciwko Polakom podczas II Wojny Światowej oraz wymordowanie przez siły Wehrmachtu i SS polskich chorych psychicznie oraz ich opiekunów, lekarzy i personelu pielęgniarskiego. Ale też program eutanazji skierowany przeciwko chorym psychicznie Niemcom.
Od roku 1986 osoby związane z psychiatrią w Polsce i w Niemczech konfrontują się ze wspólną historią. Porusza ich odpowiedzialność za opiekę nad słabymi i poszkodowanymi w naszym społeczeństwie oraz chęć uczenia się od siebie nawzajem oraz pielęgnowania dobrego sąsiedztwa.
Ludzkie zaangażowanie, osobiste spotkania, przezwyciężanie resentymentów i poszukiwanie wspólnoty we współpracy polskich i niemieckich psychiatrów doprowadziło 26 października 1989 r. w Münster do powstania Polsko - Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego.
Członkowie
Członkami Towarzystwa są zarówno Polacy jak i Niemcy. Reprezentują wszystkie grupy zawodowe związane z psychiatrią:
  • pielęgniarki
  • lekarze
  • psychologowie
  • socjolodzy
  • terapeuci zajęciowi
  • pracownicy socjalni
  • pracownicy administracji
  • politycy samorządowi

Osoby te pracują w różnych pod względem wielkości i świadczonych usług instytucjach zdrowia publicznego: w szpitalach psychiatrycznych, klinikach uniwersyteckich, specjalistycznych oddziałach szpitali głównych, domach opieki środowiskowej, ośrodkach pomocy społecznej, a także w Wydziałach Zdrowia urzędów państwowych.
NASZE DZIAŁANIA

Adres
Polsko - Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego
30-393 Kraków, ul. Babińskiego 29
Telefon
(+48) 126524248
Email
lukasz.kaczka@babinski.pl
Strona nie zawiera elementów badających aktywność użytkownika.    Klauzula informacyjna RODO.
Strona nie zawiera elementów badających aktywność użytkownika.    Klauzula informacyjna RODO.
Wróć do spisu treści