• kontakt
  • mapa serwisu
Kooperation mit der UkraineSeite im Aufbau

Die von der Polnisch-Deutschen Gesellschaft für psychische Gesundheit initiierten dreiseitigen polnisch-deutsch-ukrainische Partnerschaften gehen vor allem von den Einrichtungen in Krakau, Oppeln und Lublin aus. Wir haben eine Reihe von gemeinsamen Schulungen, Seminaren und Studienreisen in die Ukraine organisiert; letztere ermöglichten humanitäre Hilfe von deutscher und polnischer Seite, besonders für das psychiatrische Krankenhaus Kulparkow, Lemberg. Während aller deutsch-polnischen Symposia, sowie in den Partnerschaften konnten über 300 ukrainische KollegInnen das moderne Bild der Psychiatrie in Polen und Deutschland kennenlernen. Diplomatische Bemühungen unserer Vorstandsmitglieder erreichten bilaterale deutsch-ukrainische, bzw. polnisch-ukrainische (gemeinsam mit dem polnischen Gesundheitsministerium) Zusammenarbeit im Bereich der Psychiatrie. Die DPGSG ist Initiator und Befürworter großer Psychiatriereformen, wie sie das Nationale Programm zum Schutz der seelischen Gesundheit in Polen bereits beschlossen hat. Das bevorstehende Symposium in Lublin "Psychisch krank - und nun?" Die Bedürfnisse des Psychisch Kranken und die Verantwortung der Gemeinde, an dem 18 Kollegen aus der Ukraine teilnehmen, summiert die bisherige Zusammenarbeit auf und gibt einen Ausblick auf unsere Pläne für das Dreieck Polen-Deutschland-Ukraine in den kommenden Jahren.Studienreise in die Ukraine 2008 
(Bericht)


"Żyć, leczyć się i pracować w lokalnej wspólnocie - w kierunku reformy opieki psychiatrycznej na Ukrainie"-


to nowy projekt realizowany przez Polsko- Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oraz Galicyjskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Projekt zakłada tworzenie reformy psychiatrii "od dołu" przygotowując współpracę sieci lokalnych organizacji i pracowników różnych grup zawodowych. Działania, które chcemy wprowadzić na Ukrainie są odzwierciedleniem sytuacji w Polsce, gdzie zanim została wprowadzona reforma funkcjonowało już wiele placówek działających w jej duchu wraz z odpowiednio wyszkolonymi pracownikami.
Zasadniczym celem projektu jest więc przygotowanie pracowników psychiatrii- pielęgniarek, psychologów, pedagogów, a w naszym przypadku szczególnie terapeutów zajęciowych do pracy z osobami chorującymi psychicznie w modelu środowiskowym. Projekt ma na celu zapoznanie profesjonalistów z Ukrainy z doświadczeniami polskich i niemieckich partnerów w zakresie budowy i prowadzenia środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej i organizowania zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego oraz różnych form samopomocy w środowiskach byłych pacjentów i ich rodzin. Wobec grupy docelowej terapeutów zajęciowych projekt zakłada szkolenie partnerów w zakresie udostępniania różnorodnych form rehabilitacji, w tym rehabilitacji zawodowej i programów aktywności zawodowej.
Chcemy również  uwrażliwić lokalne środowisko do przyjęcia osób po kryzysach psychicznych po ich wypisie ze szpitala psychiatrycznego. Szkolenia obejmą programy edukacji i sposobów przekazywania informacji obalających mity i stereotypy poprzez dostarczenie wiedzy o osobach chorujących psychicznie.
Wszystkie te cele służą polepszeniu jakości opieki psychiatrycznej na Ukrainie i zmianie pozycji społecznej osób chorujących psychicznie, przeciwdziałaniu nietolerancji wobec nich, wykluczeniu i dyskryminacji, a ostatecznie umacnianiu społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie jak również wprowadzeniu reformy opieki psychiatrycznej i umiejętnego jej realizowania. Pierwszy etap programu odbędzie się w dniach 12-17.04.2010 i  obejmować będzie szkolenie i doradztwo polskich terapeutów zajęciowych w placówkach we Lwowie.
 
Realizacja WEBs